جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد که بر اعتبار حقوق
متخصص بانک ملی مقرره در قانون مورخه یازدهم آبان ماه 1306 مبلغ هشت
هزار تومان علاوه منظور دارد که جمعا اعتبار دولت برای استخدام متخصص
مزبور سالیانه بیست هزار تومان بشود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم دی ماه یک هزار و سیصد
و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :