جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


ماده اول - دولت مجاز است مسیو هوفمان تبعه دولت آلمان را استخدام
نماید.
ماده دوم - مدت استخدام مسیو هوفمان از تاریخ حرکت از برلن بیش از سه
سال نخواهد بود.
ماده سوم - مسیو هوفمان برای تصدی عملیات نقشه برداری و مساحی نواحی
معدنی و بازدید مقدار معدنی معادن مختلفه استخدام می شود.
ماده چهارم - حقوق سالیانه و کلیه مسائل مالی مسیو هوفمان به قرار ذیل
است :
الف - حقوق سالیانه مسیو هوفمان سه هزار و ششصد تومان است .
ب - مبلغ ششصد تومان جهت مخارج ذهاب و ایاب از برلن به تهران و از
تهران به برلن به مسیو هوفمان تادیه خواهد شد.
ج - ماهی چهل تومان جهت کرایه خانه به مسیو هوفمان داده می شود.
ماده پنجم - دولت مکلف است سایر شرایط و مقررات استخدام مسیو هوفمان
را در حدود قانون استخدام مستخدمین خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین نماید.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه دهم دی ماه یک هزار و سیصد و
شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :