جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می دهد که در انقضا
مدت کنترات مستخدمین بلژیک که فعلا در اداره کل گمرکات خدمت می نمایند
یازده نفر مامور بلژیکی برای مدت سه سال کنترات کند و نیز وزارت مالیه
می تواند مامورین مزبور را از میان مستخدمین فعلی انتخاب کند.
ماده دوم - برای حقوق مامورین مذکور در ماده فوق به وزارت مالیه مبلغ
شصت و شش هزار و سیصد و ده تومان اعتبار داده می شود.
ماده سوم - در صورتی که مستخدم کنترات شده مستخدم جدیدی باشد حقوق
سالیانه او نمی تواند از چهار هزار تومان تجاوز کند.
ماده چهارم - سایر شرایط کنترات مامورین بلژیکی به موجب قانون 24
خرداد 1304 راجع به آخرین کنترات مستخدمین بلژیکی گمرک تعیین خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه لیله بیست و دوم اسفند ماه
یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :