جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


ماده اول - به دولت اجازه داده می شود که از اول فروردین ماه 1307 تا
مدت دو سال یک نفر مامور بلژیکی برای ریاست کل گمرکات استخدام کند حقوق
سالیانه مامور مزبور نه هزار تومان خواهد بود.
ماده دوم - به مامور مزبور علاوه بر حقوق مذکور در ماده فوق خانه با
اثاثیه مختصر که میزان کرایه ماهیانه آن بیش از هشتاد هزار تومان نباشد
داده خواهد شد.
ماده سوم - در انقضا کنترات رییس کل گمرکات یا در صورت فسخ آن معادل
پانصد تومان بابت مخارج مراجعت به او داده خواهد شد ولی اگر کنترات
مشارالیه در نتیجه اجرای ماده دوم قانون 23 عقرب 1301 راجع به شرایط
اساسی کنترات مستخدمین خارجه فسخ شود حق مطالبه مبلغ مزبور فوق را نخواهد
داشت .
ماده چهارم - دولت سایر شرایط کنترات مستخدم مزبور را بر طبق قانون 23
عقرب 1301 و 24 خرداد 1304 معین خواهد کرد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه لیله بیست و دوم اسفند ماه
یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :