جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت معارف مجاز است که یک نفر معلم آهنگری و یک نفر
معلم نجاری که یکی از آنها شایسته مدیری فنی هم باشد از مملکت آلمان برای
مدرسه صنعتی فارس از اول فروردین 1307 استخدام نماید:
الف - مدت استخدام معلمین مذکور از اول فروردین 1307 برای سه سال و
سه ماه است و در صورتی که به خوبی از عهده وظایف محوله بر آمده اثبات
لیاقت نمودند وزارت معارف مجاز خواهد بود استخدام مشارالیهما را برای دو
سال دیگر هم تمدید نماید که مجموعا پنج سال و سه ماه بشود.
ب - حقوق مدیر و معلم از قرار سالی دو هزار و چهارصد تومان و حقوق
معلم دیگر سالی یک هزار و هشتصد تومان است که به اقساط ماهیانه دریافت
خواهند داشت .
ج - در موقع عزیمت به ایران به هر یک از معلمین مذکور مبلغ سیصد
تومان به عنوان خرج سفر داده می شود و هنگام ختم قرارداد هم چنان چه
کنترات مشارالیهما تجدید نگردد و بخواهند به آلمان مراجعت کنند به هر یک
معادل مبلغ مزبور برای معاودت پرداخت خواهد شد.
د - مستخدمین مذکور سالی یک ماه در تابستان حق مرخصی با استفاده از
حقوق خواهند داشت و می توانند با اجازه وزارت معارف پس از چند سال یک
مرتبه از مجموع مرخصیهای خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نمایند.
ه - وزارت معارف اختیار دارد سایر شرایط استخدام معلمین مذکور را بر
طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد آنها را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم فروردین ماه یک
هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :