جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد که یک نفر متخصص
فرانسوی که تخصص او را دولت فرانسه تصدیق نماید برای مدیریت موزه و
کتابخانه و عتیقات از تاریخ مبادله کنترات الی مدت پنج سال استخدام
نماید.
ماده دوم - حقوق متخصص مذکور سالی دوازده هزار تومان است که به اقساط
ماهیانه به مشارالیه تادیه خواهد شد.
ماده سوم - در موقع عزیمت به ایران به متخصص مذکور مبلغ چهارصد تومان
خرج سفر داده می شود و هنگام ختم قرارداد نیز در صورت عدم تجدید کنترات
معادل مبلغ مزبور برای مراجعت به مشارالیه نیز پرداخت خواهد شد چنانچه
متخصص سابق الذکر کنترات خود را شخصا فسخ نماید حق اخذ مخارج معاودت را
نخواهد داشت .
ماده چهارم - متخصص مذکور سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق
خواهد داشت ولی بیشتر از سه ماه حق ندارد از مرخصی خود جمعا استفاده
نماید.
ماده پنجم - دولت مکلف است قانونی برای حفریات و سایر امور راجعه به
عتیقیات تقدیم مجلس نماید علاوه بر این نظامنامه های اساسی راجع به همان
امور نیز باید به تصویب مجلس برسد.
ماده ششم - دولت مجاز است سایر شرایط استخدام متخصص مزبور را بر طبق
قانون 23 عقرب 1301 تعیین و کنترات مشارالیه را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه نهم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :