جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مجاز است قرارداد استخدام مادام آندره هس تبعه
فرانسه را برای مدت یک سال و دو ماه و پانزده روز از تاریخ اول فروردین
1307 بر طبق کنترات مصوبه سابق تجدید و تمدید نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :