جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مجاز است از تاریخ اول خرداد ماه 1307 تا مدت سه
سال در ازا خدماتی که مسیو هس تبعه فرانسه به عنوان مشاوری حقوق دوائر
دولتی انجام می دهد سالیانه مبلغ پنج هزار تومان علاوه بر حقوق معلمی که به
موجب کنترات جداگانه دریافت می دارد در وجه مشارالیه بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم بهمن ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :