جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


ماده اول - به وزارت داخله اجازه داده می شود که یک نفر طبیب متخصص به
سمت مشاور فنی اداره صحیه که ریاست مریضخانه جدید تهران را بر عهده خواهد
داشت از فرانسه یا آلمان برای مدت سه سال استخدام نماید.
تبصره - دولت مکلف است استخدام دکتر مزبور را با معرفی و تصدیق دولت
آلمان یا فرانسه به عمل آورد.
ماده دوم - حقوق متخصص مزبور مبلغ دوازده هزار تومان در سال و برای
خرج مسافرت ایابا و ذهابا یک هزار تومان به وزارت داخله اعتبار داده
می شود و وزارت مالیه مکلف است که مبالغ فوق را جز بودجه 1307 صحیه کل
منظور و پرداخت نماید.
ماده سوم - وزارت داخله مجاز است سایر شرایط فرعیه استخدام متخصص
مزبور را در حدود قانون 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد او را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه نهم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :