جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد که پروفسور ارنست
هرتسفلد معلم دارالعلوم برلن و تبعه دولت آلمان را برای مدت سه سال از
تاریخ تصویب به جهت معلمی السنه قدیمه و تاریخ قدیم ایران و جغرافیای
تاریخی و معرفت به آثار عتیقه استخدام نماید.
ماده دوم - حقوق پروفسور ارنست هرتسفلد در سال شش هزار تومان است که
به قسطالشهور به مشارالیه پرداخته خواهد شد.
ماده سوم - در موقع ختم قرارداد و در صورت عدم تجدید کنترات مبلغ سیصد
تومان به عنوان مخارج معاودت به مشارالیه داده خواهد شد.
ماده چهارم - چنانچه پروفسور هرتسفلد شخصا کنترات خود را فسخ نماید حق
اخذ مخارج معاودت را نخواهد داشت .
ماده پنجم - دولت مجاز است سایر شرایط استخدام پروفسور هرتسفلد را بر
طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین و کنترات مشارالیه را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه سوم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/03/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :