جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت معارف مجاز است برای تکمیل و اصلاح مدارس عالیه و
متوسط مرکز و ولایات هفت نفر معلم فرانسوی که صلاحیت آنها را دولت فرانسه
تصدیق بنماید مطابق شرایط ذیل استخدام کند.
الف - مدت استخدام معلمین مذکور از اول شهریور ماه 1307 برای مدت سه
سال خواهد بود و حقوق از روز ورود به تهران محسوب خواهد شد.
ب - اعتبار حقوق سالیانه معلمین مزبور از مبلغ بیست و شش هزار تومان
تجاوز نخواهد نمود.
ج - در موقع عزیمت به ایران در حدود دو هزار و دویست و پنجاه تومان
خرج سفر از محل صرفه جویی اعتباری که برای استخدام معلمین خارجی در بودجه
1307 وزارت معارف منظور گردیده است تادیه خواهد شد.
د - هنگام مراجعت چنانچه کنترات معلمین سابق الذکر تجدید نگردد در
حدود مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه تومان خرج معاودت پرداخت می شود.
ه - وزارت معارف مجاز است سایر استخدام معلمین مذکور را بر طبق قانون
23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :