جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می دهد که مادموازل
پن تبعه دولت فرانسه متخصصه در امراض نسوان را برای مدت یک سال از تاریخ
امضای کنترات با سالی یک هزار و هشتصد تومان حقوق استخدام نماید. متخصصه
مزبور در تحت تعلیمات رییس صحیحه کل مملکتی انجام خدمات مرجوعه خواهد
نمود.
کنترات مشارالیها تابع مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/03/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :