جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می دهد که مادموازل
دکتر پن تبعه دولت فرانسه متخصصه در امراض نسوان را برای مدت یک سال از
تاریخ اول مرداد 1308 با سالی دو هزار و چهار صد تومان حقوق استخدام
نماید.
متخصصه مزبور در تحت تعلیمات صحیه کل مملکتی انجام خدمات مرجوعه خواهد
نمود کنترات مشارالیها تابع مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم شهریور ماه یک
هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :