جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می دهد که یک نفر
طبیبه تبعه دولت فرانسه متخصصه در امراض نسوان جهت طبابت مریضخانه نسوان
برای مدت سه سال از تاریخ امضای قرارداد با سالی سه هزار و ششصد تومان
استخدام نماید.
ماده دوم - برای مخارج ایاب و ذهاب طبیبه مذکوره در حدود ششصد تومان
به دولت اعتبار داده می شود.
ماده سوم - متخصصه مزبور مسئول رییس صحیه کل مملکتی بوده و انجام
خدمات مرجوعه خواهد نمود و سایر شرایط کنترات مشارالیها تابع مقررات
قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه 29 مهر ماه یک هزار و سیصد و
نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :