جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده واحده - اداره مباشرت مجلس مجاز است که یک نفر متخصص درجه اول
مجرب در فن کاغذسازی که دولتش تخصص او را تصدیق می کند برای مطالعه
مقدماتی تاسیس کارخانه کاغذسازی در ایران به مدت شش ماه از مملکت ایتالیا
استخدام نمایند.
الف - تاریخ استخدام از موقع حرکت او از ایتالیا به طرف ایران خواهد
بود.
ب - حقوق متخصص مزبور از قرار ماهی پانصد تومان و مخارج آمد و بازگشت
او جمعا ششصد تومان خواهد بود که به انضمام مخارج مسافرت و ماموریت او از
طرف اداره مباشرت به نقاط لازمه مملکت ایران برای مشاهدات و مطالعه از محل
مخصوص ذخیره به جهت تاسیس کارخانه کاغذسازی پرداخته شود.
ج - اداره مباشرت اختیار دارد سایر شرایط استخدام متخصص مذکور را بر
طبق قانون بیست و سوم عقرب 1301 تعیین و قرارداد او را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و
هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :