جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت اجازه می دهد که قرارداد
استخدام مسیو ماریو رویدا متخصص کاغذسازی را از تاریخ 17 بهمن 1307 تا 17
فروردین ماه 1308 از قرار ماهی پانصد تومان با رعایت تمام مقررات قرارداد
فعلی استخدام مشارالیه امتداد داده و وجوه مذکوره را از محل سرمایه
کاغذسازی تادیه نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم بهمن ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :