جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت اجازه می دهد که قرارداد
استخدام مسیو ماریو رویدا متخصص کاغذسازی را از تاریخ بیست و پنجم
فروردین 1308 به مدت یک ماه و نیم به مبلغ هفت صد و پنجاه تومان با رعایت
تمام مقررات قرارداد سابق مشارالیه (به استثنای مخارج مراجعت که پرداخته
شده است ) امتداد داده و مبلغ مذکوره را از محل سرمایه کاغذسازی تادیه
نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار
و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :