جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت مجلس شورای ملی اجازه
می دهد که عوائد از سال 1305 به بعد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت
مشروح مذاکرات مجلس و صرفه جوییهای 1306 و 1307 بودجه مجلس شورای ملی را
که سابقا بر طبق ماده چهارم قانون مورخه بیست و هشتم اسفند 1305 و مواد
چهار و پنج و شش قانون مورخ بیست و ششم فروردین 1307 برای احداث کارخانه
کاغذسازی و اعزام محصل به اروپا تخصیص داده شده بود به انضمام منافعی که
از تودیع آن در بانک حاصل شده است پس از وضع مخارجی که پرداخت یا تعهد
قطعی شده است به وزارت مالیه مسترد دارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم دی ماه یک هزار و سیصد و
هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/10/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :