جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت معارف مجاز است علاوه بر هفت نفر معلمینی که بر طبق
قانون مصوب 13 خرداد 1307 استخدام می شوند هشت نفر معلم دیگر در حدود
شرایط ذیل از مملکت فرانسه استخدام کند.
الف - مدت استخدام معلمین مذکور از اول شهریور 1307 برای مدت سه سال
خواهد بود و از روز ورود به ایران مستحق اخذ حقوق خواهند بود.
ب - مبلغ بیست و دو هزار تومان از محل اعتبارات وزارت معارف و اوقاف
بر مبلغ بیست و شش هزار تومان مصوب 13 خرداد 1307 برای تامین حقوق معلمین
مذکور اضافه می شود.
ج - در موقع عزیمت به ایران در حدود دو هزار و چهارصد تومان خرج سفر
از محل صرفه جویی اعتباری که برای استخدام معلمین خارجی در بودجه 1307
وزارت معارف منظور گردیده است تادیه خواهد شد.
د - هنگام مراجعت چنانچه کنترات معلمین سابق الذکر تجدید نگردد در
حدود مبلغ دو هزار و یکصد تومان خرج معاودت به آنها پرداخت می شود.
ه - وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین مزبور را بر طبق
قانون 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضا نماید.
تبصره 1 - تخصص معلمین مزبور را دولت فرانسه تصدیق خواهد نمود.
تبصره 2 - وزارت معارف مکلف است که کلیه دروس معلمین اروپایی را
ترجمه و چاپ نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه 21 مرداد ماه یک هزار و سیصد
و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
به جای رییس مجلس شورای ملی - طباطبایی دیبا - خلیل فهیمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/05/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :