جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر مقرری منظوره در قانون
مصوبه 29 دی ماه 1305 سالیانه مبلغ یک هزار تومان در مدت استخدام دکتر
گراندل مدیر موسسه پاستور از محل بودجه صحیه کل مملکتی به مشارالیه
پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار
و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :