جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


ماده اول - برای پرداخت حقوق انتظار خدمت سال 1307 مبلغ چهل هزار
تومان اعتبار اضافی از محل منابع تعهدنشده و صرفه جوییهای بودجه عمومی
1307 به وزارت مالیه داده می شود که محاسبه حقوق انتظار خدمت را بابت 1307
برای هر مدتی که اعتبار مزبور وفا نماید خاتمه دهد.
ماده دوم - ترتیب پرداخت حقوق انتظار خدمت از ابتدای 1308 به بعد
مطابق مواد 28 - 29 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری معمول و مقررات ماده دوم قانون
مصوب 24 بهمن 1306 ملغی خواهد بود.
ماده سوم - کلیه مستخدمین کشوری و قضایی دولت و دوائر و موسسات مستقل
اعم از مشغولین و غیر مشغولین وزارتخانه ها و ادارات و موسسات مستقل از
تاریخ تصویب این قانون در ظرف سه ماه در داخله و شش ماه در خارجه باید
مدارک و اسناد سابقه خدمت خود را به پرسنل وزارتخانه ها و ادارات و موسسات
متبوعه تسلیم نمایند و رسید کتبی دریافت کنند و پس از انقضای موعد مقرره
دیگر مدارک سابقه خدمت دارای اعتبار نخواهد بود.
پرسنل های مذکوره در فوق مکلف هستند که در ظرف چهار ماه از تاریخ تسلیم
مدارک و اسناد سابقه خدمت تعرفه خدمت مربوطه را تنظیم و پس از رسانیدن به
امضای وزیر یا رییس متبوع به وزارت مالیه تسلیم و رسید کتبی دریافت
نمایند. در صورتی که در اسناد و مدارک نواقصی باشد که آن را قابل تصدیق
ندانند مکلفند بلافاصله کتبا به صاحب آن مدارک اخطار کنند تا اگر ممکن است
آن اسناد را قبل از انقضای چهار ماه تکمیل نمایند. وزارت مالیه پس از
انقضای هفت ماه برای داخله و ده ماه برای خارجه از تاریخ تصویب این قانون
حق پذیرفتن هیچ نوع تعرفه خدمت را نخواهد داشت .
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار
و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/12/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :