جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مجاز است که تا اول شهریور ماه 1308 نسبت به
مال التجاره مملکت عراق حداقل تعرفه گمرکی را مجری دارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/02/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :