جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از محل پنجاه هزار تومان اعتبار
برای مخارج معاودت و کمک به اعاشه مهاجرین بی بضاعت که ضمن بودجه 1308
مملکتی منظور است مبلغ بیست و پنج هزار تومان برای کمک و اعانت به ساکنین
حدود شیروان و قوچان و بجنورد و سایر نقاط خراسان که در اثر زلزله مصیبت
دیده اند تخصیص داده و برای دستگیری و اعانت به ستمدیدگان به اختیار والی
خراسان بگذارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار
و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :