جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است برای عملیات ساختمانی بلدیه ها
قرضه ای از بانک ملی تهیه نماید - این قرضه باید به اسم بلدیه هر شهر بوده
و از محل اعتبار ساختمانی مصوب در بودجه همان شهر مستهلک شود و مدت
استهلاک نباید از پنج سال تجاوز نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد
و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :