جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


ماده واحده - نمرات مواد مذکوره در متن ماده 97 قانون تشکیلات عدلیه به
طریق ذیل اصلاح می شود:
85 به جای 79
90 به جای 84
91 به جای 85
93 به جای 87
94 به جای 88
95 به جای 89
چون به موجب قانون مصوب 10 اردیبهشت ماه 1308 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب
کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در
عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره
را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید"
علیهذا (قانون اصلاح نمرات مواد مذکوره در متن ماده 97 قانون اصول تشکیلات
عدلیه ) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و
هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل
اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :