جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی مبلغ بیست و پنج هزار تومان اعتبار اضافی
برای پرداخت بقیه حقوق سنه 1304 منتظرین خدمت که در حدود صدی پنج مقرره
در قانون استخدام می باشند تصویب می نماید.
ماده دوم - اعتبار مزبور از محل صرفه جوییهای بودجه 1304 محسوب خواهد
شد.
ماده سوم - وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است .
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد
و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :