جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


ماده اول - مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1304 موافق
قسمت (1) الی (3) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار
و هشتصد و چهل و شش تومان و پانصد دینار تصویب می شود.
ماده دوم - عواید باغ بهارستان و مطبعه مجلس شورای ملی از بابت سال
1304 موافق قسمت (4) ضمیمه به مبلغ پنجاه و پنج هزار و سیصد و شصت و سه
تومان و نه قران و هفده شاهی تصویب می شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه است در جلسه دوم آذر ماه یک
هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :