جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است ماده اول قانون مصوب مورخ 21 بهمن
1304 به ضمیمه تبصره راجع به پرداخت بودجه چهارماهه اول 1305 را نسبت به
دو ماه مرداد و شهریور 1305 تمدید نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه 19 شهریور ماه یک هزار و سیصد
و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :