جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است اضافات بودجه 1305 کابینه ریاست
وزرا را که مبلغ آن بالغ بر هشتصد و هفتاد تومان می باشد بر طبق صورت
ضمیمه پرداخت نماید.
تبصره - موسساتی که در این اضافات پیش بینی شده و هنوز تاسیس نشده است
از محل اعتبار 1306 و از تاریخ تاسیس باید پرداخته شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه دوم آبان ماه یک
هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه اضافی سنه 1305 کابینه ریاست وزرا بوده و
صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/08/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :