جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است اعتبارات ذیل را از محل اضافه
عایدات 1305 تادیه نماید:
1 - برای اعطا قرضه به کارخانه پارچه بافی اصفهان که مطابق قانون 25 دی
ماه 1305 اعتبارات آن تصویب شده و اینک محل آن از اضافه عایدات 1305
تامین می شود.
1 - برای اعطا قرضه به کارخانه پارچه بافی اصفهان که مطابق قانون 25 دی
ماه 1305 اعتبارات آن تصویب شده و اینک محل آن
اضافه عایدات 1305 تامین می شود. 1000000 قران
2 - برای جبران کسر عایدات سجل احوال در 1305 و سرمایه جهت
عملیات اداره سجل احوال در 1305 1000000 قران
3 - قیمت چراغهای دریایی بحر خزر 130000 قران
4 - برای مخارج ابتدایی و غیر جاری مربوط به تلگراف بیسیم 482000 قران
5 - برای اعانه سلماس 100000 قران
6 - برای تهیه مصالح و لوازم کارخانه مدرسه صنعتی 100000 قران
7 - برای ساختمان مجسمها به طرز جدید در
تهران و ایالات و ولایات 2000000 قران
8 - برای خرید لابراتوارهای مدارس متوسطه ایالات
و ولایات و اثاثیه مربوط به آنها 120000 قران
9 - برای تهیه لابراتوار مدرسه طب و اثاثیه مربوط به آن 100000 قران
10 - برای مخارج ساختمان و تعمیرات قصور سلطنتی توسط
وزارت دربار 1350000 قران
--------------------
--
جمع 6382000 قران
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم دی ماه یک هزار و سیصد
و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :