جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از اضافه عایدات 1305 مبلغ سی و دو
هزار تومان برای خرید یک باب عمارت با اثاثیه که به دولت افغانستان جهت
سفارتخانه آن دولت اهدا شود بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم دی ماه یک هزار و سیصد و
شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :