جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


ماده اول - مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1305 موافق
قسمت (1) الی (3) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ سیصد و هفده هزار و
دویست و هشتاد و نه تومان و هفت قران و پنج شاهی تصویب می شود.
ماده دوم - عوائد باغ بهارستان و مطبعه مجلس شورای ملی از بابت سال
1305 موافق قسمت 4 ضمیمه به مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصد و پنجاه تومان
و سه قران و هفت شاهی تصویب می شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده و یک صورت ضمیمه است در جلسه دوم مرداد
ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

صورت فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه یکساله 1305 شمسی مجلس شورای ملی بوده
و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :