جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده می شود حقوق اشخاصی را که در
تاریخ انحلال (1305) تشکیلات وزارت عدلیه مشغول کار بوده اند اعم از مرکز و
ولایات تا آخر اسفند 1305 بپردازد - مستخدمین مزبور از ابتدای 1306 تا
موقعی که مجددا به خدمت منصوب نشده اند منتظر خدمت وزارت عدلیه محسوب
خواهند بود.
ماده دوم - به وزارت مالیه اجازه داده می شود مطابق تشخیص وزارت عدلیه
حقوق مستخدمین جدید آن وزارتخانه را که در بهمن یا اسفند 1305 استخدام
شده اند از محل صرفه جوییهای بودجه 1305 وزارت عدلیه بپردازد.
ماده سوم - به وزارت مالیه اجازه داده می شود در حدود اعتبارات وزارت
عدلیه برای 1306 مبالغی را که در نتیجه حذف بعضی از مشاغل صرفه جویی می شود
بابت اضافه حقوق یا مشاغل جدیده اعم از مرکز و ولایات به تشخیص وزارت
عدلیه بپردازد.
تبصره 1 - حداقل حقوق قضات و صاحبمنصبان پارکه پنجاه تومان و حداکثر
رتبه مادون رئیس و مدعی العموم دیوان عالی تمیز چهارصد تومان خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت مالیه مکلف است برای توسعه تشکیلات عدلیه ولایات معادل
چهارصد هزار تومان علاوه بر اعتبار 1305 وزارت عدلیه محلی تهیه و بر بودجه
1306 آن وزارتخانه علاوه و پیشنهاد نماید.
*ماده چهارم - وزارت مالیه مجاز است از محل اضافه عایدات 1305 تا
میزان یک صد هزار تومان برای ساختمان عمارتی جهت وزارت عدلیه و تهیه
اثاثیه آن پرداخت نماید.

ماده پنجم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ هشت هزار و هشتاد و چهار تومان
بابت تشکیلات جدیده که در 1305 از محل اعتبار دولت و از اختیار تبصره
مصوبه مجلس شورای ملی در شش ماهه اول سال پرداخته شده یا می بایستی پرداخته
شود و در شش ماهه آخر سال هم نیز باید پرداخته شود به وزارت عدلیه تادیه
نماید.
تبصره - معادل سه هزار و پنجاه و چهار تومان حقوق چهار نفر مفتشین
وزارت عدلیه علاوه بر اعتبار فوق به وزارتخانه مزبور پرداخته خواهد شد.
ماده ششم - به وزارت مالیه اجازه داده می شود قروض وزارت عدلیه بابت
خرید ملزومات برای مرکز و ولایات و عیدی مستخدمین جز و تفاوت مخارج
محبوسین و غیره که در 1304 و 1305 تعهد نموده به مبلغ دوازده هزار و
پانصد و نود و دو تومان و سه قران و چهارصد دینار پرداخت نماید.
ماده هفتم - وزارت عدلیه مکلف است که بودجه مشروح خود را تا آخر خرداد
ماه 1306 تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
ماده هشتم - مقصود از اعتبارات مذکوره در ماده سوم مبلغ ششصد و هشتاد
هزار تومان است .
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه بیستم فروردین ماه یک هزار و
سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/01/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :