جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ شش هزار تومان که از محل ماهی
شصت هزار تومان اعتبار مصوبه چهارماهه اول سال 1305 دولت برای تشکیلات ثبت
اسناد گیلان و سایر مخارج ضروری شش ماهه اول 1305 به وزارت عدلیه پرداخت
نموده علاوه بر اعتبارات 1305 وزارت عدلیه محسوب نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم آبان ماه یک هزار و
سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/08/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :