جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی ماده 4 قانون مورخه 20 فروردین 1306 را
لغو و به وزارت مالیه اجازه می دهد که مبلغ دوازده هزار تومان برای تهیه
اثاثیه تعمیرات ابنیه مرکز و سی و هشت هزار تومان برای تعمیر ابنیه
مسکونی عدلیه های ولایات و تهیه اثاثیه آنها بر طبق تشخیص وزارت عدلیه
تادیه نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم آذر ماه یک هزار
و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :