جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


ماده اول - برای مخارج دوازده ماهه 1306 مجلس شورای ملی مبلغ پانصد و
پنجاه و چهار هزار و یکصد و نود و هشت تومان موافق فقرات (1) الی (4)
ضمیمه اعتبار به اداره مباشرت مجلس شورای ملی داده می شود.
ماده دوم - برای مصارف فوق العاده مجلس شورای ملی مبلغ سی و شش هزار و
یکصد تومان موافق ماده 2 ضمیمه تشخیص و اعتبار به اداره مباشرت مجلس داده
می شود.
ماده سوم - برای حقوق و مخارج دوازده ماهه و اثاثیه مطبعه مجلس شورای
ملی مبلغ شصت و هشت هزار و پانصد و چهار تومان موافق فقرات (1) و (2)
ضمیمه اعتبار به اداره مباشرت مجلس داده می شود.
ماده چهارم - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت مجلس اجازه می دهد که
عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس را تماما در
بانک معتبری گذاشته و برای وارد کردن ماشین کاغذسازی اختصاص دهد که هر چه
زودتر از طرف اداره مباشرت به وارد کردن ماشین مزبور اقدام به عمل آید.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده و یک صورت ضمیمه است در جلسه لیله بیست
و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه یکساله 1306 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :