جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز خواهد بود مخارج دولت را برای فروردین
ماه 1306 از قرار یک دوازدهم بودجه های مصوب و در حدود پرداختی که برای
اسفند ماه 1305 تصویب شده است با رعایت قوانین مربوطه به این مخارج
علی الحساب تادیه نماید.
تبصره 1 - به وزارت مالیه اجازه داده می شود علاوه بر یک دوازدهم فوق
تا میزان دویست هزار تومان از محل کل اعتبار انتفاعی برای مخارج ضروری
انتفاعی به مصرف برساند.
*تبصره 2 - برای مخارج وصول عواید انحصار قند و شکر و چای و مالیات
راه از قرار صدی دو به دولت اعتبار داده شده و وزارت مالیه مجاز است در
فروردین ماه هذه السنه از قرار یک دوازدهم صدی دو مزبور را پرداخت نماید.
تبصره 3 - وزارت مالیه مجاز است تا موقعی که بودجه کل مملکتی به
تصویب برسد راجع به ماه فروردین و ماههای بعد هر اعتباری که علاوه بر
عایدات برآورد شده 1306 در مجلس تصویب گردیده است از اضافه دخل 1305
بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :