جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز خواهد بود مخارج دولت را بابت دوماهه
اردیبهشت و خرداد 1306 از قرار دو دوازدهم بودجه های مصوب و در حدود
پرداختی که برای اسفند ماه 1305 تصویب شده است با رعایت قوانین مربوطه به
این مخارج علی الحساب تادیه نماید.
*تبصره 1 - برای مخارج وصول عایدات انحصار قند و شکر و چای و مالیات
راه معادل پنج درصد عایدات مزبوره به این شرط به دولت اعتبار داده می شود
که وجوه مزبوره فقط در سرحدات صرف تفتیش سواحل و جلوگیری از قاچاق و
مخارج اداری گمرک از بابت وصول این عایدات شود و وزارتخانه مالیه مجاز
است فقط در فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه هذه السنه از قرار سه دوازدهم
صد پنج مذکور را پرداخت نماید.
تبصره 2 - وزارت مالیه مکلف است بودجه وصول عوائد انحصار قند و شکر و
چای و مالیات راه را که باید فقط در سرحدات صرف تفتیش سواحل و جلوگیری از
قاچاق و مخارج اداری گمرک مرکز و سرحدات بشود از تیر ماه 1306 طوری تعدیل
نماید که از صدی سه عوائد مزبوره تجاوز نکند.
تبصره 3 - مصارف دوائر حق الثبت از محل اعتبار مذکوره در تبصره (1)
پرداخته خواهد شد.
تبصره 4 - تبصره دوم قانون مصوب یک دوازدهم فروردین 1306 ملغی است .
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار
و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :