جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مخارج مملکتی را برای دوماهه تیر و
مرداد 1306 به میزان دو دوازدهم بودجه ها و اعتبارات مصوب اسفند 1305 و بر
طبق قوانینی که شامل این قبیل پرداختها می شود به رسم علی الحساب بپردازد.
تبصره - وزارت مالیه مجاز است صدی سه از عاید انحصار قند و شکر و چای
و مالیات راه را برای وصول این عواید توسط اداره گمرک در مرکز و ولایات و
تفتیش سواحل و جلوگیری از قاچاق مصرف نماید و همچنین مخارج حق الثبت نیز
از همین محل پرداخته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار
و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :