جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مخارج مملکتی را برای دوماهه
شهریور و مهر ماه 1306 به میزان دو دوازدهم بودجه ها و اعتبارات مصوب
اسفند 1305 و بر طبق قوانینی که شامل این قبیل پرداختها می شود به رسم
علی الحساب بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم مهر ماه یک هزار
و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/07/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :