جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مخارج مملکتی را برای دوماهه آبان
و آذر ماه 1306 به میزان دو دوازدهم بودجه ها و اعتبارات مصوب 1305 و بر
طبق قوانینی که شامل این قبیل پرداختها می شود به رسم علی الحساب بپردازد.
تبصره - وزارت مالیه مجاز است اعتبارات علیق و سوخت و ملبوس
وزارتخانه ها را تا آخر سال 1306 در حدود اعتبارات مصوب 1304 و اضافات
مصوب 1305 علی الحساب پرداخت نماید و همچنین مجاز است حقوق مستخدمین جز را
اعم از مرکز و ولایات در آخر هر ماه در حدود یکدوازدهم اعتبارات پرسنلی
وزارتخانه ها یا اداره مربوطه که تا آن تاریخ از تصویب مجلس گذشته است
بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه 2 آذر ماه یک هزار و سیصد و
شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :