جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مخارج مملکتی را برای یک ماهه دی
1306 به میزان یک دوازدهم بودجه ها و اعتبارات مصوب 1305 و بر طبق قوانینی
که شامل این قبیل پرداختها می شود به رسم علی الحساب بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد
و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :