جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی عایدات مملکتی را از بابت 1306 مطابق
تشخیص به جز کمیسیون بودجه که بالغ بر مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون و
بیست و پنج هزار و هشتصد قران است تصویب و به وزارت مالیه اجازه می دهد که
حقوق و مصارف هذه السنه وزارتخانه ها و ادارات دولتی و مستمریات و شهریه ها
و حقوق منتظرین خدمت و سایر مخارج مملکتی را بر طبق بودجه های تفصیلی که
در کمیسیون بودجه تصویب شده و جمع آن دویست و چهل و یک میلیون و پانصد و
چهل و دو هزار و هشتصد و پانزده قران و ششصد دینار بالغ می گردد با تطبیق
قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مربوطه در
اسفند ماه کارسازی دارد.
تبصره 1 - مبلغ یک میلیون و صد و هشتاد هزار لیره از عایدات 1306 نفت
جنوب در جزو عواید سنه 1307 منظور شده و معادل مبلغ پیش بینی شده در بودجه
1306 از این بابت از محل اضافی وصولی و سایر منابع عایدات 1306 برای
مخارج مربوطه تخصیص داده می شود.
تبصره 2 - بودجه موسسات و حقوق مشاغلی که از اعتبارات عوارض معارفی
به بودجه 1306 وزارت معارف منتقل گردیده است و همچنین حقوق و مصارف
کلاسهای جدیدالتاسیس از تاریخ انتقال و تاسیس پرداخت خواهد شد.
تبصره 3 - مستخدمین اداری حق تدریس موظفا (به استثنا مدارس عالی )
ندارند و وزارت مالیه مکلف است به هیچ عنوان دو حقوق به یک نفر ندهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه لیله سیزدهم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/12/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :