جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


ماده واحده - مفاد تبصره سوم ماده واحده قانون بودجه 1306 شامل حال
کسانی که فقط به شغل معلمی اشتغال دارند ولو این که مستخدم رسمی دولت هم
محسوب بشوند نخواهد بود مقررات این ماده از اول فروردین 1307 به موقع
اجرا گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم مرداد ماه یک هزار
و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
به جای رئیس مجلس شورای ملی طباطبایی دیبا - فهیمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/05/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :