×

هزینه های اوراق و دفاتر و گواهی نامه

هزینه های اوراق و دفاتر و گواهی نامه

هزینه-های-اوراق-و-دفاتر-و-گواهی-نامه
شماره 2750 24/2/42
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه 18/2/42 بنا به پیشنهاد شماره 4910 - 18/2/42 وزارت دادگستری و موافقت وزارت دارائی تصویب نمودند.
1 - از اول خرداد ماه 1342 معافیت مذکور در ماده 12 اصلاحی قانون ثبت لغو و استثنائی که ضمن تبصره 31 بودجه سال 1338 در مورد حق الثبت املاک ذکر گردیده حذف میشود.
2 - از تاریخ 1/3/42 بهای اوراق و دفاتر و گواهی نامه های مذکور در جدول ضمیمه که شامل چهل و یک مورد است بمأخذ مندرج در همان جدول دریافت خواهد شد از درآمدهای حاصله از فروش این اوراق و دفاتر 25% بدرآمد عمومی و75% بحساب درآمد اختصاصی ثبت کل منظور میگردد.
3 - از اول خرداد ماه 1342 معادل مأخذ مذکور در تبصره 31 بودجه سال 38 از تمام وجوهی که اداره کل ثبت طبق قانون مأخذ میدارد (استثناء حق الاجرا و موارد مذکور در ماده 2 ) علاوه دریافت خواهد گردید سهم وزارت دادگستری و اداره کل ثبت از درآمد اضافی حاصله از این ماده بترتیب معادل یک چهارم و سه چهارم درآمد مذکور خواهد بود.
4 - وجوه درآمد موضوع مواد بالا باستثنای آنچه که بموجب ماده 2 بدرآمد عمومی منظور میگردد و همچنین یک چهارم سهم وزارت دادگستری از درآمد موضوع ماده 3 در حساب مخصوصی در خزانه داری کل متمرکز میشود و طبق بودجه ای که همه ساله با موافقت وزارت دارائی از طرف وزارت دادگستری تنظیم و بتصویب هیئت وزیران میرسد بمصرف توسعه تشکیلات و رفع نواقص سازمانی و نیازمندیهای ادارای و کمک بفصول و مواد مختلف بودجه های عمومی و اختصاصی و همچنین ساختمانها و خانه های سازمانی مورد احتیاج اداره کل ثبت خواهد رسید.
5 - یک چهارم سهم وزارت دادگستری از درآمد حاصله موضوع ماده 3 نیز در حساب مخصوصی در خزانه داری کل متمرکز میشود و نحوه مصرف آن عیناَ همانست که در ماده 4 برای اداره کل ثبت ذکر شده است.
6 - حق الثبت معاملات اتومبیل بر اساس قیمت واقعی دریافت خواهد شد.
7 - آئین نامه های اجرائی مواد بالا در هر موردی که ضرورت داشته باشد بوسیله وزارت دادگستری تنظیم و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
8 - مقررات مغایر با مواد بالا نسخ میشود.
9 - وزارت دادگستری مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه قانونی لازم برای تحصیل مجوز این تصویبنامه تهیه و تقدیم نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر
جمع مبلغ اصلی بضمیمه رقم مربوط بحساب تبصره 32 بودجه 1338
ردیف شرح دینار ریال
1 وکالتنامه ثبت ملک - سه ریال 3 ریال
2 برگ معاملات نیم برگی - دوازده ریال 12 «
3 برگ معاملات یک برگی - بیست و یکریال 21 «
4 دفترگواهی امضاء هرجلد - سیصد ریال 300 «
5 رونوشت اسناد هرصفحه - دوازده ریال 12 «
6 قبوض اقساطی هریکصد - یکصدوپنجاه
برگ ریال 150 «
7 نکاح نامه باجلدکاغذی - نود ریال 90 «
8 نکاح نامه باجلدمقوائی یا - یکصد وپنجاه
پلاستیکی ریال 150 «
9 نکاح نامه باجلد مخمل - هفتصد وپنجاه
ریال 750 «
10 دفتر ثبت ازدواج - پانصد وبیست
وپنج ریال 525 «
11 دفتر سر دفتر- نهصد و هفتاد و پنج ریال 975 «
جمع مبلغ اصلی بضمیمه رقم مربوط بحساب تبصره 31 بودجه 1338
ردیف شرح دینار ریال
12 دفتر طلاق - پانصد و بیست
و پنج ریال 525 «
13 قبض حق التحریرهر - شصت ریال 60 «
یکصد برگ
14 دفتر « هرجلد - یکصد وهشتاد
و هشت ریال 188 «
15 طلاق نامه - سیصد ریال 300 «
16 دفتر رپراتور هر جلد - سیصد ریال 300 «
17 اوراق تضمین دلالی - دوازده ریال 12 «
18 سند مالکیت دوازده برگی - یکصدوبیست
ریال 120 «
19 سند مالکیت شانزده برگی - یکصد و پنجاه
ریال 150 «
20 « سی ودو برگی - دویست وچهل
ریال 240 «
21 تقاضانامه صدوراجرائیه - سی ریال 30 «
22 خلاصه معامله املاک ثبت - پانزده ریال 15 «
شده هر برگ
23 خلاصه معامله املاک ثبت - پانزده ریال 15 «
نشده هر برگ
24 برگ استعلام - پانزده ریال 15 «
25 درخواست قبول وجوه سپرده- هشت ریال 8 «
26 اظهار نامه حقوقی - سه ریال 3 «
27 تقاضانامه ثبت شرکتهای - هفتاد و پنج 75 «
داخلی باستثناء شرکتهای تعاونی هر نسخه ریال
28 شرکت نامه باستثناء اوراق - یکصد وپنجاه 150 «
مربوطه بشرکتهای تعاونی ریال
29 تقاضانامه ثبت شرکتهای - هفتاد و پنج 75 «
خارجی ریال
30 گواهی ثبت شرکتهای - سیصد وهفتاد
خارجی - و پنج ریال 375 «
31 اظهار نامه ثبت علامت - هفتادوپنج ریال 75 «
جمع مبلغ اصلی بضمیمه رقم مربوط بحساب تبصره 31 بودجه 1338
ردیف شرح دینار ریال
32 گواهی ثبت علامت - یکصدو پنجاه
ریال 150 «
33 اظهارنامه تجدید - هفتاد و پنج 75 «
ثبت علامت ریال
34 گواهی نامه تجدید - یکصدوپنجاه
ثبت علامت ریال 150 «
35 اظهارنامه ثبت اختراع - « « 150 «
36 گواهی « « - « « 150 «
37 اظهارنامه ثبت مؤسسات - سیصدوهفتاد
غیر بازرگانی و پنج ریال 375 «
38 گواهی ثبت مؤسسات - سیصدو هفتاد
غیر بازرگانی و پنج ریال 375 «
39 اظهارنامه پلمپ دفاتر - بیست و سه
تجارتی بمأخذهرجلد دفتر - ریال 23 «
40 اظهارنامه ثبت دفاتر - یکصدوپنجاه
بازرگانی هر نسخه ریال 150 «
41 هزینه ابلاغ وگواهی آن - چهل وهشت 48 «
ریال

نوع : قانون

شماره انتشار : 5320

تاریخ تصویب : 1342/02/18

تاریخ ابلاغ : 1342/03/02

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.