×

بیمه گرتنها در حدود موارد منصوص قانونی حق رجوع به بیمه گذار برای دریافت خسارات دارد

بیمه گرتنها در حدود موارد منصوص قانونی حق رجوع به بیمه گذار برای دریافت خسارات دارد

بیمه-گرتنها-در-حدود-موارد-منصوص-قانونی-حق-رجوع-به-بیمه-گذار-برای-دریافت-خسارات-دارد
به تاریخ :7/7/65
شماره دادنامه :65-625
مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه عمومی تنکابن
خواهان :شرکت سهامی بیمه آسیا
خوانده : آقای مجید
خواسته :مطالبه مبلغ بیست وپنج هزارریال
رای دادگاه
خلاصه دعوی شرکت سهامی بیمه ایران بشرح دادخواست تقدیمی بطرفیت آقای مجیداین است که بموجب گزارش افسرکاردان فنی وانت نیسان شماره 18881 شیرازکه درنزدشرکت خواهان بیمه شخص ثالث بوده وخوانده رانندگی آن را بعهده داشته بااتومبیل هیلمن به شماره شهربانی 97573- تهران ه تصادف نموده وچون خوانده به موجب گزارش افسرکاردان فنی مقصروقوع حادثه بوده لذاشرکت خواهان پس ازبررسی های لازم سرانجام مبلغ بیست وپنجهزارریال دروجه مالک اتومبیل زیاندیده پرداخت نموده است وازآنجائی که خوانده درلحظه تصادف کمترازبیست وسه سال داشته وقانونامجازبه رانندگی با اتومبیل وانت بیمه شده نبوده وطبق ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ماده 8 آئین نامه اجرائی آن شرکت خواهان پس ازپرداخت خسارت به زیاندیده می تواندمعادل آن راازراننده فاقدگواهینامه مجازمطالبه نمایدبدین لحاظ تقاضای رسیدگی وصدورحکم به محکومیت خوانده رابه پرداخت مبلغ بیست وپنج هزار ریال بااحتساب کلیه خسارات قانونی نموده است که بنابه مراتب مذکورو باتوجه به محتویات پرونده هرچنددرنظریه کاردان فنی سن خوانده درزمان وقوع تصادف 23سال اعلام گردیده وازطرف شرکت خواهان دلیلی براینک خوانده درزمان وقوع تصادف کمترازبیست وسه سال تمام داشته اقامه وابراز نشده ولی به فرض صحت این ادعای شرکت خواهان چون طبق مقررات راهنمائی ورانندگی گواهینامه مجازومتناسب برای رانندگی بااتومبیل وانت نوعا گواهینامه پایه دوم شخصی بوده وقیدداشتن بیست وسه سال تمام برای رانندگان اینگونه وسائط نقلیه ازجمله شرایط مربوط به خودراننده بوده که بایستی مراعات نمایدوچنانچه راننده ای باداشتن گواهینامه پایه دوشخصی ولی بدون داشتن بیست وسه سال تمام بااینگونه وسائل نقلیه رانندگی نمایداین امر درمجازبودن گواهینامه وی تاثیرنداشته وبالنتیجه موجب غیرمجازشدن گواهینامه وی نخواهدبودبلکه عمل وی تخلف ازمقررات راهنمائی ورانندگی غیرازرانندگی بدون گواهینامه مجاز،محسوب می گرددودرخصوص مانحن فیه خوانده دعوی نیزطبق صورت مجلس تنظیمی ازطرف افسرکاردان فنی درزمان وقوع حادثه دارای گواهینامه پایه دوم شخصی بوده واین گواهینامه هم قانونا گواهینامه مجازبرای رانندگی بااتومبیل موردبیمه بوده است وحاکمیت ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ماده 8آئین نامه اجرائی آن که شرکت خواهان در دادخواست تقدیمی به آنهااستنادنموده ناظربه مواردی است که راننده وسیله نقلیه موردبیمه فاقدگواهینامه رانندگی بوده یاگواهی اوباطل شده یا مطابق مقررات راهنمائی ورانندگی متناسب بانوع وسیله نقلیه نبوده ویا اینکه عمداسبب وقوع تصادف شده باشدوتخلفات دیگری که راننده مرتکب گرددازشمول حاکمیت مواداستنادی فوق الاشعارخارج خواهدبودودرخصوص موردبه لحاظ اینکه خوانده دارای گواهینامه مجازومتناسب بانوع وسیله بیمه شده بوده وتخلف ارتکابی وی ازحیث عدم رعایت شرط سن ازمواردمنصوص درموادفوق الذکرنبوده وموجب خروج مجازبودن گواهینامه وی نخواهدبودلذا موردادعای شرکت خواهان راجع به غیرمجازبودن گواهینامه خوانده ازشمول حاکمیت مواداستنادی قانون سابق الذکروآئین نامه آن نبوده ودرنتیجه خوانده قانونامسئولیتی دراستردادخسارتی که ازطرف شرکت خواهان به زیاندیده پرداخت گردیده نداردبنابه مراتب دادگاه دعوی مطروحه رابه لحاظ عدم احرازحقانیت شرکت خواهان فاقدوجاهت قانونی تشخیص وحکم به ردآن صادرواعلام می نماید.رای صادره ظرف ده روزازتاریخ ابلاغ درمواردسه گانه موضوع ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوقابل تجدیدنظردر دادگاه حقوقی یک تنکابن است .
رئیس دادگاه حقوقی دوتنکابن - عباسیان

مرجع :
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 199-200

37

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 65

تاریخ تصویب : 1365/07/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.