جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 7354 7/5/42
وزارت دادگستری
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/5/42 بنا به پیشنهاد شماره 17622/1 - 26/4/42 وزارت دادگستری تصویب نمودند.
ماده 1 - تابعیت اصلی ایران .
2 - داشتن دانشنامه لیسانس در رشته قضائی از دانشکده های حقوق داخله و یا لیسانس حقوق از دانشکده های حقوق خارجه و یا درجات بالاتر از آنها.
3 - داشتن مذهب اسلام. معروفیت بحسن اخلاق و دیانت و امانت و علاقه مندی به سنت های ملی.
4 - اتمام دوره کار آموزی
5 - 25 سال تمام.
اشخاص زیر به مشاغل قضائی پذیرفته نخواهند شد:
1 - کسانیکه به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده و یا به اتهام جنحه و یا جنایت تحت تعقیب هستند.
2 - کسانیکه معروف به فساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند.
ماده 2 - از تاریخ تصویب این تصویب نامه داوطلبان خدمات قضائی وقتی بتصدی مشاغل مزبور قبول میشوند که دوره کارآموزی را با موفقیت به اتمام رسانده و پایان نامه دوره کارآموزی را دریافت دارند مدت کارآموزی دوسال است و متضمن دوره های علمی و عملی خواهد بود.
برنامه تعلیمات دوره کارآموزی بموجب آئین نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.
ماده 3 - انتخاب داوطلبان مشاغل قضائی برای ورود به دوره کارآموزی از طریق امتحان و مسابقه بعمل خواهد آمد ترتیب امتحانات ورودی و تشخیص حسن سابقه و قریحه و سلوک شایسته داوطللبان و استحکام مبانی ایمانی و علاقه مندی به سنت های ملی برای خدمات قضائی طبق آئین نامه ایست که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود.
ماده 4 - اشخاص زیر در صورتیکه واجد شرایط مقرر در ماده اول این قانون باشند از کارآموزی قضائی معاف خواهند بود کسانیکه در تاریخ تصویب این قانون دارای پنجسال سابقه وکالت درجه اول دادگستری بوده واز عهده امتحانات علمی در حدود برنامه ای که برای کار آموزی قضائی مقرر است برآیند شرایط معافیت کارمندان قضائی از کارآموزی وکالت بترتیبی است که طبق تبصره ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مقرر گردیده است.
ماده 5 - بکسانی که برای ورود بدوره کار آموزی قضائی انتخاب شده اند مقرری ماهیانه معادل با حقوق پایه 3 قضائی پرداخت خواهد شد و درمرکز بکارآموزی اشتغال خواهند یافت و پس از اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در امتحانات علمی و اخذ پایان نامه کار آموزی هر گاه از جهات اخلاقی نیز شایستگی آنها برای خدمات قضائی مورد تصویب وزارت دادگستری واقع گردد با پایه 4 قضائی در مرکز و یا پایه 5 قضائی در شهرستانها استخدام میشوند و بسمت کارمندی علی البدل دادگاه بخش و یا دادیاری درجه 2 دادسرای شهرستان منصوب خواهند شد و چنانچه باز هم از عهده امتحانات بکار آموزی آنها خاتمه داده میشود برنیایند بکار آموزی آنها خاتمه داده میشود و مدت کار آموزی آنها هیچگونه سابقه خدمت دولتی ایجاد نخواهد کرد.
ماده 6 - مدت کارآموزی کسانی که بخدمات قضائی پذیرفته شده اند جزو خدمت محسوب ولی از لحاظ ترفیع جزو مدت توقف در پایه منظور نخواهدشد کارآموزان قضائی از حیث مسئولیت در حکم کارمند دولت خواهند بود.
ماده 7 -شرط تثبیت رتبه قضائی کسانیکه باپایه 5 استخدام میشوند
لااقل سه سال تمام اشتغال بخدمت قضائی از موقع ورود بخدمت در شهرستانهای خارج از مرکز است.
ماده 8 - کسانیکه واجد شرایط ورود بخدمت قضائی پذیرفته میشوند که طبق آئین نامه ای که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود سوگند یاد نمایند.
ماده 9 - وزارت دادگستری مأمور اجراء این تصویب نامه قانونی بوده و مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه آنرا بمجلس تقدیم نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5384
تاریخ تصویب :
1342/05/05
تاریخ ابلاغ :
1342/05/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :