×

آئین نامه اجرائی مواد 2 و3 و8 تصویب نامه قانونی مورخ 1342 5 5 داوطلبان استخدام قضائی

آئین نامه اجرائی مواد 2 و3 و8 تصویب نامه قانونی مورخ 1342 5 5 داوطلبان استخدام قضائی

آئین-نامه-اجرائی-مواد-2-و3-و8-تصویب-نامه-قانونی-مورخ-1342-5-5-داوطلبان-استخدام-قضائی
شماره 19221/4 21/5/42
آئین نامه اجرائی مواد2 و3 و8 تصویب نامه قانونی مورخ 5/5/1342
نظر بمواد 2و3و8 تصویب نامه قانونی مورخ 5/5/42 آئین نامه ذیل تصویب و بموقع اجراء گذاشته میشود.
ماده 1 - در هر سال اداره کارگزینی وزارت دادگستری تعداد کارمندان قضائی مورد احتیاج را تعیین و پس از موافقت وزیر دادگستری برای اطلاع داوطلبان آگهی خواهد کرد.
ماده 2 - برای انجام مسابقه که در آذرماه هر سال بعمل خواهد آمد هیاتی مرکب از 7 نفر بانتخاب وزارت دادگستری معین میشود.
تبصره : در موارد ضروری بتصویب وزارت دادگستری ممکن است وقت دیگری برای مسابقه تعیین شود.
ماده 3 - داوطلبان استخدام قضائی مشمول ماده 3 تصویب نامه قانونی مورخ 5/5/42 که بترتیب مقرر در ماده 5 نام آنها برای شرکت در مسابقه ورودی ثبت شده باید در محلی که وزارت دادگستری برای تشکیل جلسه امتحان معین می کند حضور بهم رسانند و در مسابقه شرکت نمایند.
ماده 4 - شرکت کنندگان در مسابقه باید لااقل دارای 23 سال سن و سایر شرایط لازم برای استخدام قضات ( باستثناء شرط مربوط با تمام دوره کار آموزی ) باشند.
ماده 5 - بمنظور تشخیص حسن سابقه و قریحه و سلوک شایسته و استحکام مبانی ایمان و علاقه مندی داوطلبان به سنتهای ملی هیات مخصوصی در وزرات دادگستری مرکب از سه نفر بانتخاب وزیر دادگستری تشکیل خواهد شد.
هیات مزبور بهر نحو که مقتضی بداند در باره جهات اخلاقی و سایر خصوصیات مذکور تحقیقات لازم را بعمل آورده و از طریق مصاحبه به داوطلبان و تحقیق در روحیه و سوابق قبلی تحصیلی و یا شغلی و اجتماعی آنان نظر خود را در باره هر یک از داوطلبان بوزارت دادگستری اعلام خواهد نمود.
در صورتیکه وزارت دادگستری با توجه بمراتب مزبور شایستگی داوطلب را برای خدمات قضائی محرز بداند دستور ثبت نام او را برای شرکت در مسابقه ورودی صادر مینماید و اداره کارگزینی معرفی نامه شرکت در امتحانات ورودی را بداوطلب خواهد داد.
ماده 6 - شرکت کنندگان در مسابقه ورودی باید از عهده امتحان موضوعات ذیل برآیند.
1 - حقوق مدنی 2 - آئین دادرسی مدنی 3 - حقوق جزا 4 - آئین دادرسی کیفری 5 - حقوق بین المللی خصوصی 6 - حقوق تجارت
7 - زبان خارجه بصورت ترجمه یک متن حقوقی از زبانهای فرانسه یا انگلیسی بانتخاب داوطلب ) 8 - منطق و اصول 9 - مبانی ادبی زبان فارسی .
حسن خط و انشاء در نمره مؤثر خواهد بود.
امتحان زبان خارجه بصورت ترجمه یک متن حقوقی از زبانهای فرانسه یا انگلیسی بفارسی خواهد بود.
ماده 7 - سئوالات و کیفیت و طرز امتحانات کتبی و شفاهی از طرف هیات مذکور در ماده 3 تعیین میگردد و برای هر موضوع امتحان سه سئوال کتبی و سه سئوال شفاهی مطرح خواهد شد.
ماده 8 - هیات ممتحنه روز و ساعت مسابقه ر ا تعیین و بوسیله دفتر اداره کار گزینی وزارت دادگستری باطلاع داوطلبان میرساند.
ماده 10 - در هر یک از امتحانات کتبی و شفاهی نمره ها از یک تا بیست خواهد بود و قبولی داوطلب منوط باینست که در هر یک از مواد امتحانی لااقل دارای نمره 10 بوده و معدل نمرات او نیز کمتر از 12 نباشد.
ماده 11 - در امتحانات شفاهی هیات ممتحنه باید کاملاَ استعداد وقوه فکری داوطلب را در نظر بگیرد.
ماده 12 - هر گاه بعد از اتمام مسابقه در طی سال معلوم شود که وزارت دادگستری بیش از تعدادی که اداره کارگزینی قبلاَ پیش بینی و آگهی نموده به کارمند قضائی احتیاج دارد میتواند از بقیه شرکت کنندگان در مسابقه با رعایت ترتیب معدل برای ورود بدوره کار آموزی داوطلب قبول نماید.
ماده 13 - داوطلبانی که در امتحانات ورودی موافقت حاصل کرده اند بر طبق برنامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود بکار آموزی اشتغال خواهند یافت .
ترتیب کار آموزی و تعلیمات علمی و عملی داوطلبان در مواد آتی مصرح است .
ماده 41 - دوره کار آموزی علمی متضمن تعلیم علوم قضائی مورد نیاز داوطلبان مشاغل قضائی میباشد که طبق برنامه مخصوص در کلاسهائی که بعدازظهر ها در وزارت دادگستری تشکیل خواهد شد تدریس میگردد.
ماده 15 - مواد تعلیماتی دوره کار آموزی علمی و ساعات تدریس آن بترتیب زیر است.
1 - حقوق مدنی 150 ساعت
2 - آئین دادرسی مدنی 120 ساعت
3 - حقوق جزای عمومی 60 «
4 - حقوق جزای اختصاصی 60 «
5 - آئین دادرسی کیفری 80 «
6 - حقوق تجارت 80 «
7 - تعارض قوانین 50 «
8 - قوانین ثبت 40 «
9 - بیمه 10 «
10 - امور حسبی 20 «
11 - آئین دادرسی اختصاصی دیوان کیفر 20 «
12 - اجرای احکام 20 «
13 - اصول اداری 60 «
14 - آداب قضائی 30 «
15 - تمرینات عملی 70 «
16 - طب قانونی 20 «
17 - زبان خارجه هر روز یکساعت در اول وقت اداری
ماده 16 - تعلیمات علوم قضائی در دوزه کار آموزی علمی دارای جنبه تجربی بوده و متضمن شرح و تفسیر رویه های قضائی و بحث های تحقیقی و نظری و استدلالی در باره موضوعات مزبور میباشد بعلاوه حائز جنبه تطبیقی با حقوق سایر کشورهای مترقی خواهد بود.
ماده 17 - ساعات تدریس مواد تعلیماتی دوره کار آموزی علمی از پانزده خرداد الی پانزدهم شهریور ماه هر سال بعدازظهرها از ساعت 5 تا7 بعدازظهر و از شانزدهم شهریور تا چهار دهم خرداد ماه هر سال از ساعت 4 تا 6 بعدازظهر خواهد بود.
زبان خارجه همه روزه صبحها در اول وقت اداری برای مدت یکساعت تدریس خواهد شد.
ملاس های کار آموزی علمی بعدازظهر روزهای پنجشنبه تعطیل خواهد بود
ماده 18 - امتحانات دوره کار آموزی علمی در هر سه ماه یکبار انجام خواهد شد و بعلاوه در پایان دوره کار آموزی از کار آموزان امتحان نهائی نیز بعمل خواهد آمد و مجموع نمرات امتحانی در موقعیت کار آموزان ملحوظ خواهد شد.
مقررات مذکور در ماده 10 این آئین نامه در مورد امتحانات دوره کار آموزی نیز لازم الرعایه خواهد بود ولی چنانچه کار آموزی فقط در یک درس نمره کمتر از 10 داشته باشد مهلت متناسبی بتشخیص ممتحن باو داده خواهد شد که مجدداَ در امتحان آن درس شرکت نماید.
ماده 19 - برنامه دوره کارآموزی عملی متضمن مسائل تجربی و آشنائی کار آموزان به نحوه جریان کار در سازمانهای قضائی و اداره کل ثبت بوده و کار آموزان در اوقات اداری در دادگاهها و دادسراها و سایر قسمتهای سازمانهای قضائی و ثبتی اشتغال خواهند یافت و طبق برنامه که دفتر مدیریت دروس کارآموزی برای کار آموزی در هر یک از سازمانهای مزبور معین مینماید عملاَ عهده دار انجام امور دفتری و تقریر نویسی و سایر امور مؤثر در کار آموزی خواهند شد.
ماده 20 - قسمتهائی که کارآموزان بکار آموزی عملی اشتغال خواهند یافت عبارتند از :
1 - شعب بازپرسی و دادسرای شهرستان
2 - شعب دادگاههای بخش
3 - شعب دادگاههای شهرستان
4 - شعب دادگاههای جنائی
5 - اداره کل ثبت
6 - اداره سرپرستی
7 - اداره ابلاغ
دائر اجراء احکام
9 - دفاتر دادگاههای بخش و شهرستان و استان و دیوان کشور
10 - زندان
ماده 21 - مدت کارآموزی در هریک از قسمتهای مذکور در ماده 20 از سه ماه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 22 - متصدیان سازمانهای قضائی و ثبب که کارآموزان در آن قسمت بکار آموزی عملی اشتغال دارند باید موجبات آشنائی کارمندان را بمسائل مربوط تهیه کرده و در پیشرفت معلومات تجربی کارآموزان اهتمام کامل بعمل آورند.
ماده 23 - بمنظور مراقبت در اجرای برنامه های کار آموزی علمی و عملی و تنظیم کلیه امرو مربوط به آن دفتری در وزارت دادگستری بنام دفتر مدیریت دروس کار آموزی قضائی تحت نظر یکی از قضات دادگستری که عنوان مدیریت دروس را خواهد داشت تشکیل می شود.
مدیر دروس باید لااقل دارای 40 سال سن و رتبه 8 قضائی باشد.
ماده 24 - مدیر دروس مکلف است هر ماه یکبار گزارش کاملی در باره نحوه کار و جدیت و علاقمندی و پیشرفتهای علمی و عملی و جهات اخلاقی و سایر خصوصیات کار آموزان تنظیم و بوزارت دادگستری تسلیم نماید و سوابق مربوط بهر کارفرما را در کارنامه مخصوصی که برای هر یک از آنها تنظیم خواهد کرد ثبت کرده و پس از اتمام دوره کار آموزی بوزارت دادگستری ارسال نماید.
کارنامه مزبور ضمیمه پرونده استخدامی داوطلب خواهد شد.
ماده 25 - پس از اتمام دوره کار آموزی و موفقیت در امتحانات دوره علمی و فرا گرفتن مسائل مربوط بکار آموزی عملی پایان نامه کار اموزی قضائی بداوطلبان داده خواهد شد و وزارت دادگستری پس از احراز شایستگی داوطلب برای خدمت قضائی اقدام به استخدام او خواهد نمود.
ماده 26 - برای احراز شایستگی کسانیکه دوره کار آموزی را باتمام رسانده وپایان نامه کارآموزی اخذنموده اند وزارت دادگستری نظریه
اشخاصی را که عهده دار تعلیم دروس دوره علمی کار آموزان بوده و نظریه رؤسا قسمتهائی را که داوطلبان مشاغل قضائی دوره کار آموزعملی خود را در آن قسمت باتمام رسانیده اند و همچنین نظریه مدیر دروس و هر شخصی را که اطلاعات او دراین خصوص مفید تشخیص کرد کسب کرده و بهر گونه سوابقی که مؤثر در احراز شایستگی داوطلب باشد رسیدگی و سپس نسبت باستخدام قضائی او اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده 27 - داوطلبان مشاغل قضائی که پایان نامه دوره کارآموزی را اخذ نموده و شایستگی آنها برای خدمات قضائی بمنظور وزارت دادگستری محرز باشد قبل از استخدام قضائی باید در حضور هیاتی مرکب از وزیر دادگستری ودادستان کل و معاونین وزارت دادگستری بشرح زیر سوگند یادنموده و ذیل سوگند نامه را امضاءکند.
( در این هنگام که بمقام شامخ قضا نائل میشوم بخدای متعال و قرآن مجید سوگند یاد میکنم وشرف و وجدان خود را گواه میگیرم که همواره بر راه راستی و درستی و پرهیزکاری گام برگیرم و در اجرای قانون ورعایت عدالت و کشف حقیقت و احقاق حق و رفع ظلم و حمایت از مظلوم و صیانت اصول قانون اساسی که میثاق میان ملت و دولت و ضامن استقلال و عظمت مملکت وحافظ حکومت مشروطه سلطنتی است سعی بلیغ بعمل آورم.)
اینک با پیمانی استوار زیر این سوگند نامه را بدست خود امضاء میکنم و آنرا بنام سند شرف قضائی خویش به وزارت دادگستری میسپارم.
ماده 28 - برنامه های دوره کار آموزی در مردادماه هر سال تعطیل خواهد بود و کارآموزان در ماه مزبور یکماه مرخصی با استفاده ازمقرری استفاده خواهند نمود.
ماده 29 - برای تعلیم دروس علمی دوره کار آموزی علمی اشخاص ذیصلاحیت از طرف وزیر دادگستری انتخاب خواهند شد و حق التدریس متناسب بتشخیص وزارت دادگستری به آنها پرداخت خواهد شد.
وزیر دادگستری

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 5402

تاریخ تصویب : 1342/05/21

تاریخ ابلاغ : 1342/06/12

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.