جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 41164 15/7/42
وزارت دادگستری
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/7/42 بنا به پیشنهاد شماره 25023 - 10/7/42 وزارت دادگستری اصلاح قانون منع کشت خشخاش واستعمال مواد افیونی مصوب تیرماه 1338 را طبق مواد زیر تصویب نمودند.
1 - تبصره ذیل بماده 3 اضافه میشود.
تبصره ماده 3 - تقاضای تأمین اموال متهم از بازپرس و درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی از قرارهای بازپرس با اداره نظارت بر مواد مخدره است و دادسراها و دادگاهها مکلفند یک نسخه از قرارها و احکام صادره را بمحض صدور به اداره کل نظارت برمواد مخدره ابلاغ نمایند.
2 - ماده 4 بشرح زیر اصلاح میشود.
ماده 4 - مجازات سازنده و وارد کننده هروئین و مرفین اعدام است دادگاه در این مورد بدون رعایت مواد 44 و 45 مکرر قانون مجازات عمومی تعیین کیفر مینماید در مورد هروئین ومرفین چنانچه میزان آن کمتر از پنج گرم ودر مورد تریاک اگر میزان آن کمتر از پانصد گرم باشد مجازات وارد کننده حبس با اعمال شاقه از پنج تا ده سال و پرداخت جریمه نقدی در مورد هروئین از قرار هر گرم ده هزار ریال و در مورد تریاک از قرار هر گرم پانصد ریال است و اگرمیزان تریاک بیش از پانصد گرم باشد مجازات مرتکب علاوه برجرائم مقرره حبس دائم با اعمال شاقه است و درصورت تکرار همان حرم ویا در صورتی که میزان تریاک بیشتر از سه کیلوگرم باشد مجازات عمومی تعصن کیفر مینماید مجازات سازنده یا وارد کننده سایر مواد مخدره مذکوردر ماده یک حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال وتأدیه جریمه برای هر گرم ازمواد دسته دوماده یک ده هزارریال میباشد.
تبصره 1 - در مورد ماده فوق شریک در منافع حاصله از جرم و سرمایه گذار در حکم مرتکب اصلی است.
تبصره 2 - کسانیکه طرز تهیه هروئین و مرفین را بطریق غیر مجاز تعلیم دهند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد دادگاه در این مورد بدون رعایت مواد چهل و پنج مکرر قانون مجازات عمومی تعیین کیفر مینمایند.
3 - ماده 5 هر کس مواد مخدره در ماده 1 را تهیه کند یا بفروشد یا در معرض فروش بگذارد بحبس موقت با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و تأدیه جریمه بقرار هر گرم ده هزار ریال برای مواد دسته دوم از ماده اول بقرار هرگرم پانصد ریال برای سایر مواد محکوم خواهد شد و اگر میزان هروئین و مرفین بیش از پنجاه گرم و میزان تریاک بیش از سه کیلو گرم باشد مرتکب محکوم به پرداخت جرائم مقرر و حبس دائم با اعمال شاقه خواهد شد درصورت تکرار همان جرم مجازات مرتکب اعدام است و دادگاه بدون رعایت مواد 44 و 45 مکرر قانون مجازات عمومی تعیین کیفر مینماید.
هر کس مواد مخدره مذکور درماده 1 را خریداری کند به تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه و پرداخت جریمه نقدی معادل صد تاپانصد ریال برای هر گرم مواد افیونی و ده هزار ریال برای هر گرم از مواد دسته دوم از ماده اول محکوم خواهد شد هرگاه میزان خریداری مواد افیونی کمتر از پنجاه گرم باشد دادگاه میتواند مجازات مرتکب را با رعایت اوضاع و احوال تا دودرجه تخفیف دهد ولی درهر حال مدت زندان کمتر از ششماه نخواهد بود و چنانچه میزان خریداری بیش از پنج کیلوگرم تریاک و یا پنجاه گرم هروئین و مرفین باشد مجازات خریدار علاوه بر جریمه مقرره حبس دائم با اعمال شاقه است و در صورت تکرار همان جرم مجازات مرتکب اعدام خواهد بود که دادگاه بدون رعایت ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی تعسن کیفر مینماید.
4 - قسمت زیر به اخر ماده 6 اضافه میشود.
ماده6 - در صورتیکه محل مستعد برای استعمال هروئین یا مرفین باشد مجرم به حداکثر مجازات بدون رعایت مواد 44و45 مکرر قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
5- ماده 7 بشرح زیر اصلاح میشود.
ماده 7 - هر کس یکی از مواد مندرج درماده 1 راپنهان کند یا از محلی به محل دیگر حمل کند به حبس تأدیبی تا سه سال و پرداخت جریمه از صد تا پانصد ریال برای هرگز مواد افیونی و ده هزار ریال برای هر گرم از مواد دسته دوم ماده یک محکوم خواهد شد.
الف : اگر میزان هروئین و مرفین بیش از یک گرم ومیزان سایر مواد مذکور درماده یک بیش از پنجاه گرم باشد مجازات مرتکب از دو تا ده سال حبس مجرد تادیه جریمه از صد تاپانصد ریال برای هر گرم مواد افیونی و ده هزار ریال برای هر گرم از مواد دسته دوم ماده اول خواهد بود.
ب : درصورتیکه میزان هروئین و مرفین بیش از پنجاه گرم باشد مجازات حامل یا پنهان کننده علاوه بر جرائم مقرره حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود و در صورت تکرار همان جرم مجازات مرتکب اعدام است که بدون رعایت ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی تعیین خواهد شد.
تبصره 1 : هر گاه مأمورین کشف وضبط مواد مخدره تمام یا مقداری از مواد مکشوفه را بنفع متهم از بین ببرد و یا بنفع خود تصاحب کند و یا بنحوی در ارتکاب جرم یا مرتکبین همکاری کند بر حسب موارد به مجازاتهای مذکور در مواد قبل محکوم خواهد شد.
تبصره 2 : هرگاه مرتکب جرائم مذکوردر این قانون اطفال بیش از دوازده سال و کمتر از پانزده سال باشند مادام که کانون اصلاح و تربیت اطفال تأسیس نیافته است تا مدت یکسال بموجب دستور دادگاه در دارالتأدیب نگاهداری خواهند شد.
6 - بماده 8 پس از کلمه حامل کلمه پنهان کننده اضافه میشود
7 - تبصره ماده 9 بشرح زیر اصلاح میشود.
تبصره ماه 9 - مجازات مندرج در بند دوماده دویست وشصت و نه
مکرر قانون جزا در مورد جرائم این قانون ازدوتا پنجسال حبس مجرد
خواهد بود.
8 - ماده 11 بشرح زیر اصلاح میشود.
ماده 11 - در مواد مذکور در ماده 4 و قسمت اخیر ماده 7 این قانون وسیله نقلیه موتوری حامل مواد مخدره بدستور دادستان موقتاَ توقیف میشود و در صورت محکومیت مرتکب به اداره ای که در کشف جرم مؤثر بوده است تعلق خواهد گرفت و اگر صاحب وسیله نقلیه غیر از متهم باشد و بدون اطلاع او وسیله نقلیه را برای حمل مواد مخدره بکار برده باشند وسیله نقلیه بوی پس داده میشود.
9 - قسمت اخیر ماده 13 بدینطریق اصلاح میشود.
(……در صورت تکرار همان جرم مجازات مرتکب اعدام است ).
10 - ماده 18 بشرح زیر اصلاح میشود.
ماده 18 - در کلیه جرائم مذکور در این قانون مواد مخدره فوراَ ضبط و با آلات و ادوات جرم در اختیار اداره کل نظارت برمواد مخدره گذاشته خواهد شد. از مواد مخدره مکشوفه سه نمونه در اداره کل نظارت بر مواد مخدره برداشته خواهد شد و باقی بلافاصله در تهران باحضور کمیسیون مرکب از رئیس اداره نظارت برمواد مخدره در تهران و دادستان تهران و فرمانده ژاندارمی کل کشور و ریاست شهربانی کل کشور معدوم خواهد شد و در صورتیکه مقداری از مواد مزبور را وزارت بهداری لازم داشته باشد در اختیار آن وزارتخانه گذاشته خواهد شد.
11 - ماده 24 بشرح زیر اصلاح میشود.
ماده 24 - وزارت بهداری و وزارت دادگستری و وزارت کشور و وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون هستند و در مورد حبس های جنائی وزارت دادگستری با موافقت وزارت کشور محل اجرای مجازات را معین خواهد کرد.
12 - ماده 25 - بشرح زیر باصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک اضافه میشود:
ماده 25 - هر گاه بموجب قرائن قویه شخصی مظنون بارتکاب جرائم
مندرج در این قانون باشد ولی دلائل کافی برای تعقیب وی در دسترس مأمورین تعقیب نباشد بتشخیص کمیسیونی مرکب از دادستان شهرستان محل و فرماندار و رئیس بهداری و رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری محکوم به اقامت اجباری برای مدتیکه زائد بر یکسال بناشد میگردد. در مرکز رئیس اداره کل نظارت بر مواد مخدره بجای رئیس بهداری در کمیسیون مزبور شرکت و انجام وظیفه مینماید. وزارت دادگستری مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویب نامه قانونی را تحصیل نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
5443
تاریخ تصویب :
1342/07/10
تاریخ ابلاغ :
1342/07/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :