×

تنهازیان دیده یانماینده قانونی اوحق مطالبه خسارت دارد

تنهازیان دیده یانماینده قانونی اوحق مطالبه خسارت دارد

تنهازیان-دیده-یانماینده-قانونی-اوحق-مطالبه-خسارت-دارد
به تاریخ :8/2/65
شماره دادنامه :55
مرجع رسیدگی :شعبه 53 دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :سیدمحمدکاظم
خوانده :شرکت سهامی بیمه ایران
خواسته :واخواهی ازدادنامه 948-8/12/63
رای دادگاه
عمده اعتراضات واخواه اینست که اتومبیل بیمه شده نزدشرکت واخوانده به رانندگی برادرش باآقای علی تصادف نموده وبرادرواخواه بدون اذن واطلاع وی بامقصرسازش کرده ومبلغی پول طی یک فقره چک بابت خسارات ازمقصر دریافت نموده است وبه لحاظ اینکه سازش برادرش بدون اجازه وی انجام گردیده خواستارفسخ حکم صادره درپرونده 62/707شده است واخوانده در مقابل دفاع اعلام داشته که راننده اتومبیل زیاندیده ،اخوی واخواه ونماینده ایشان بوده وبطورقطع ویقین خسارت دریافتی رابه واخواه تسلیم کرده و خواستارتائیددادنامه بدوی گردیده است .دادگاه نظربه اینکه بابروز تصادف وورودخسارت به اتومبیل واخواه مقصربه میزان خسارت وارده مدیون واخواه گردیده وباتوجه به اینکه اصولاامین ونماینده مالک اتومبی به لحاظ عدم مسئولیت درقبال زیانهای وارده به مال موردامانت دراثراعمال دیگران نمی تواندازنقصرخسارت بگیردمگراینکه ماذون دروصول خسارت باشدوبطور کلی طبق مستفادازمولول مواد271و272قانون مدنی حق مطالبه خسارت بامالک اتومبیل یاباکسی که وکالت دروصول داردمی باشدوتادیه به غیرداین یاوکیل وی وقتی صحیح است که داین راضی باشدودرمانحن فیه واخواه تفویض وکالت یا اذن دریافت خسارت ازمقصررابه راننده اتومبیل موردانکارقرارداده واخوانده نیزدلیلی برثبوت این امرابرازنداشته وصرف ادعانیزقابل پذیرش نمی باشدباعنایت به اینکه مدلول قسمت ماده 21شرایط عمومی بیمه نامه اتومبیل مبنی براینکه بیمه گذارموظف است ازهرعملی که دعوای بیمه گر راعلیه مسئول خسارت ،مشکل یانامقدورمی سازدخودداری کندناظربه شخص بیمه گذاربوده وشامل نماینده یاراننده وی نمی شودودرمبحوث عنه نیزسازش بامقصرازناحیه نماینده غیرماذون انجام پذیرفته نه شخص بیمه گذارومتن و ظهرچک شماره 754598 واصله ازبانک بازرگانی ایران که مقصربابت خسارت دروجه راننده اتومبیل زیاندیده صادروتوسط شخص مذکوروصول شده نیزموید این امراست .علیهذااعتراضات واخواه بنظرواردتشخیص ضمن فسخ دادنامه شماره 948-8/12/63صادره ازاین شعبه حکم به رددعوی خواهان اصلی صادرواعلام می گردد.این رای حضوری وقطعی است .
رئیس شعبه 53دادگاه حقوقی دوتهران - مهدی نیک فر

مرجع :
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 200-202

37

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 55

تاریخ تصویب : 1365/02/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.